مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

الف-پژوهشگران فارسی زبان
1.    -علامه امینی(الغدیرو…)
2.    -فیض الاسلام(شرح وترجمه)

3.    -مرحوم حاج میرزاعلی آقاشیرازی(تدریس نهج البلاغه-استاد شهیدمطهری)
4.    -مرحوم آیه الله محمدتقی جعفری(شرح نهج البلاغه-)
5.    –آیه الله حسن زاده آملی(انسان کامل ازدیدگاه نهج البلاغه)
6.    -آیه الله جوادی آملی(شرح موضوعی نهج البلاغه)
7.    -آیه الله رضی شیرازی
8.    -آیه الله سیدصادق موسوی تبار(تمام نهج البلاغه)
9.    -آیه الله عطاردی(مسندامام امیرالمومنین(ع)
10.    -مرحوم دکترسیدجعفرشهیدی(شرح نهج البلاغه وترجمه چندکتاب)
11.    -عزیزالله عطاردی(مسندالامام میرالمومنین)
12.    -مرحوم آیه الله منتظری(مجموعه درسهائی ازنهج البلاغه)
13.    -شهیدمطهری(سیری درنهج البلاغه)
14.    -حسین استادولی
15.    -استادمصطفی زمانی(ترجمه)
16.    -محسن فارسی(ترجمه روان)
17.    -آیه الله مکارم شیرازی(ترجمه وشرح نهج(پیام امیرالمومنین(ع)درجلد1۵بهمکاری)
18.    -استادمحمدجعفرامامی(انواری ازنهج البلاغه)
19.    -استادمحمدرضاآشتیانی
20.    -استادسیدابراهیم سیدعلوی(نگاهی به ارکان اسلام درنهج البلاغه)
21.    -آیه اله دین پرور(شرح موضوعی نهج-نهج پارسی چندجلدی وتاسیس بنیادنهج)
22.    -دکترمحمدعلی انصاری(ترجمه نهج البلاغه وغررالحکم وتدریس نهج البلاغه)
23.    -سیدجوادمصطفوی(الكاشف عن الفاظ نهج-پرتوی ازنهج-رابطه نهج باقرآن)
24.    –آیه الله ضیاء آبادی(سخنرانی و…تدریس درحوزه نهج البلاغه )
25.    -آیه الله محمدعلی گرامی(خدادرنهج البلاغه)
26.    -شيخ محمدباقرمحمودي(نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه)
27.    -استادعلي انصاريان(الدليل علي موضوعات نهج البلاغه يانهج البلاغه موضوعي)
28.    -سیدصادق موسوی نیا(تمام نهج البلاغه)
29.    -استادحسین انصاريان(ترجمه نهج البلاغه وسخنرانی)
30.    -محمدعلی رهبر(تفسیرموضوعوعی نهج البلاغه)
31.    -استادحمیدمحمدقاسمی(جلوه هایی ازهنرتصویرآفرینی درنهج البلاغه)
32.    -استادمحمدجعفرواصف(امام زمان واهلبیت(ع)درخطبه های نهج البلاغه)
33.    -سیدحسن سعادت مصطفوی(سخنرانی-تدریس ومقالات درحوزه نهج ال)
34.    -استادمحمدمهدی جعفری(پژوهشي دراسنادومدارك نهج البلاغه)
35.    -استاددکتردلشادتهرانی(چشمه خورشیدومجموعه شرح نامه ها)
36.    -دکتررحیم پورازغدی(مج سخنرانی بعنوان"طرحی برای فردا"وکتاب"شهربی آرمان"
37.    -استادمرحوم محمددشتی(مج آشنائی بانهج..والگوهای رفتاری نهج-روشهای تحقیق دراسنادنهج ‌..وتاسیس موسسه امیرالمومنین(ع)
38.    -آیه الله مشکینی(الهادی الی موضوعات نهج البلاغه)
39.    -استادقرائتی(تدریس نهج البلاغه وتالیفات حاشیه ای)
40.    -آیه الله امجد(سخنرانی وتدریس…درحوزه نهج البلاغه )
41.    -آیه الله خوشوقت(سخنرانی وتدریس…درحوزه نهج البلاغه )
42.    -آیه الله آقامجتبی تهرانی(سخنرانی وتدریس…درحوزه نهج البلاغه )
43.    -استاددکترشریعنی(سخنرانی وچندکتاب درباره امام علی(ع)ونهج البلاغه
44.    -استادقادرفاضلي(پيامبراعظم درنهج البلاغه)
45.    -استادسیدمحمدعلی ایازی(مصحف امام علی(ع)
46.    -استادحسین رزمجو(دریچه ای گشوده برآفتاب)
47.    -حسین عمادزاده(ترجمه)
48.    -آیه الله رضااستادي(بحثي كوتاه پيرامون نهج البلاغه ومدارك آن )
49.    -استادعبدالمجيدمعاديخواه(فرهنگ آفتاب ده جلدی وخورشیدبی غروب)
50.    -استادعلی اکبرصادقی رشاد(مج-چشم اندازودانشنامه امام علی(ع)بهمکاری)
51.    -محمدكاظم محمدي(المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه بهمراه مرحوم دشتی)
52.    -مرحوم میرزاحبیب الله هاشمی خوئی(محقق نهج البلاغه)
53.    -استادمحمدمرادی(دانشنامه امیرالمومنین برپایه قرآن حدیث وتاریخ)
54.    -آیه الله محمدمحمدی اشتهاردی(آیات قرآن وگفتارپیامبر(ص)درنهج البلاغه)
55.    -استادکمره ای(دائره المعارف نهج البلاغه -آفرینش آسمان وجهان درنهج)
56.    -سیداصغرناظم زاده(فصول الماءه فی حیاه ابی الائمه21ج وجلوه هاي حكمت)
57.    -آیه الله محمدی ری شهری(موسوعه الامام علی بن ابیطالب ده جلد(دارالحدیث)
58.    -استادعلي رضابرازش(مجموعه موضوعي نهج البلاغه وغررالحكم)
59.    -محمدتقی رهبر(تالیف چندکتاب دحوزه امام علی(ع)حکومت علوی)
60.    -استادمحمدجوادمهري(راهنماي كشف موضوعات نهج البلاغه) 
61.    -سيدهبه الدين شهرستاني (درپيرامون نهج البلاغه) 
62.    -شيخ جعفرحائري (نهج البلاغه ثاني)
63.    -استادعبد الحميدآيتي(ترجمه)
64.    -دكترابراهیم آيتي
65.    -خانم دکترحاج عبدالباقی(مدرس وپژوهشگرنهج البلاغه)
66.    -استادداوودافضلی(مدرس وپژوهشگرنهج البلاغه)
67.    -جوادفاضل (ترجمه سخنان علی(ع)
68.    -استادسیدمحمدکاظم موسوی(شرح نهج البلاغه)
69.    -استدسیدعلی طباطبائی(شرح موضوعی نهج البلاغه) 
70.    -استادمصطفی اسرار(دانستنیهای نهج البلاغه)
71.    -آیه الله شیخ محمدحسن آل یاسین(نهج البلاغه ازکیست)
72.    -استادسیدعلی اکبرقریشی (آئین نهج البلاغه)
73.    -استادجوادمحدثی(درسهایی ازنهج البلاغه)
74.    -استادمحمدحسن حائری(پرتوی ازآفتاب 700نکته ازنهج البلاغه)
75.    -استادمهدی مفیدی(پرتوی ازنهج البلاغه  2جلد)
76.    -استادمحمدرضااسلامي(تجلي قرآن درنهج البلاغه)
77.    -استادمحمدرضائي(خداازنگاه امام علي(ع)
78.    آیه الله صافی(الهیات در نهج البلاغه)
79.    -سیدجعفرموسوی اصفهانی(فروغ حکمت درنهج البلاغه)
80.    -آیه الله سیدكاظم ارفع(شرح حکمتهای نهج..)
81.    -غلامرضاابهری
82.    -محمدباقرمحمودی
83.    -استادحسین درگاهی
84.    -استادجعفررحمانی
85.    -دکترعلی شریعتمداری
86.    -باقی نصرآبادی
87.    -حمیدرضامحمدی
88.    -سیده صدیقه صاحبکار(شرح روان نهج…چندجلدی)
89.    -دکترمحسن اسماعیلی(مقالات سیاسی وحقوقی بااقتباس ازنهج البلاغه)
ب-پژوهشگران عرب زبان
1.    -عبدالفتاع عبدالمقصود(امام علی(ع)چندجلدی ترجمه محمدمهدی جعفری)
2.    -سیدمحمدتقی حکیم(دقائق التوحیدفی نهج..-الالفاظ القرآنیه فی نهج..و…)
3.    -ابن ابی الحدیدمعتزلی(شرح نهج البلاغه)
4.    -شیخ محمدعبده(مقمه برنهج ..شرح)
5.    -دكتر صبحي صالح(فهارس نهج البلاغه)
6.    -استادسيدعبدالزهراءالحسيني(مصادرنهج البلاغه واسانيده در چهار جلد)
7.    -آیه الله محمدتقی مدرسی(چندین کتاب درباره امام علی(ع)
8.    -استاددکترجلیل تجلیل
9.    -جرج جرداق مسیحی(شرح نهج البلاغه وامام علی صوه العداله چندجلدی)
10.    -دکترسیدمحمدتیجانی(کتب ومقالات درخصوص امام علی(ع)ومذهب تشیع)
11.    -ابن میثم بحرانی(شرح نهج البلاغه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *