مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
لباس

 

مقالــه حاضــر بــه منظــور بررســی جامعــه شــناختی پوشــاک در دورة زندیــه انجــام شــده اســت . هـدف ایـن مقالـه بررسـی نـوع پوشـاک در بـین طبقـات اجتمـاعی و مـردان و زنـان دورة زندیـه اسـت .

پوشـاک زنـان و مـردان دورة زندیـه بـه تفکیـک و براسـاس نظریـه قشـربندی کـارکردی «دیــویس » و «مــور» تحلیــل شــده اســت . روش تحقیــق در ایــن مقالــه کتابخانــه ای و بــا اســتفاده از منــابع و اســناد تــاریخی بــوده اســت .

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در دورة زندیــه ایرانیــان بــه لبــاس و پوشــاک اهمیــت فــراوان مــیدادنــد و طبقــات اجتمــاعی دورة زندیــه بــر لبــاس و پوشاک تـاثیر بسـزایی داشـته اسـت ؛ بـدین معنـی کـه لبـاس و پوشـاک طبقـات بـالا و دربـاری بـا طبقــات متوســط و پــایین جامعــه متفــاوت و از آن هــا برجســته تــر بــوده اســت .

در مجمــوع در دورة زندیـه ، طبقـات اجتمـاعی از نظـر شـکل ، رنـگ و مـدل لبـاس بـا یکـدیگر متفـاوت بودنـد که این امـر خـود بـه عنـوان نشـانه ای از تـاثیرات طبقـه اجتمـاعی بـر پوشـاک دورة زندیـه اسـت.

 

برای مشاهده متن کامل مقاله فایل را دانلود نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *