مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

 

 

كد درس

موضوع درس

نام متن (كتاب و جزوه)

1

112311

تاريخ تحليلي صدر اسلام

كتاب تاريخ اسلام استاد پيشوايي

2

112312

تاريخ اسلام 2

كتاب تاريخ تشيع انتشارات پژوهشگاه / جلد اول

3

112315

اشنايي با تاريخ و فرهنگ ايران

جزوه تاريخ و فرهنگ ايران استاد مستقيمي + خدمات ايران به اسلام

4

152313

جهان در عصر بعثت

تاريخ صدر اسلام زرگري نژاد + تاريخ سياسي آقاي جعفريان / جلد اول ص150

5

152314

تاريخ اسلام 1

كتاب تاريخ اسلام تا سال چهلم هجري دكتر منتظرالقائم

6

152315

تاريخ اسلام 2

كتاب تاريخ سياسي اسلام جعفريان جلد دوم

7

152316

تاريخ اسلام 3

جزوه تاريخ عباسيان دكتر خضري

8

152317

تاريخ اسلام 4

جزوه + كتاب ايلخانان آقاي منوچهر مرتضوي

9

152319

تاريخ جنگهاي صليبي

جزوه به نام درس همراه با كتاب جنگهاي صليبي ناصري طاهري

10

152325

تاريخ اسلام در آسياي ميانه وقفقاز

جزوه + بخشي از كتاب تاريخ اسلام كمبريج

11

152326

تاريخ اروپا 1

جزوه تاريخ اروپا

12

152327

تاريخ اروپا 2

جزوه تاريخ اروپا

13

152328

تاريخ در قرآن

كتاب تاريخ در قرآن يعقوب جعفري و عوامل سقوط تمدنها در قرآن

14

152329

تاريخ در روايات

كتاب بينش تاريخي نهج البلاغه

15

152330

تاريخ عثماني

جزوه به نام درس + كتاب تاريخ عثماني استنفورد

16

152331

تاريخ صفويه

كتاب ايران عصر صفوي نوشته راجر سيوري

17

152332

تاريخ تشيع 1

كتاب خاستگاه تشيع آقانوري

18

152333

تاريخ تشيع 2

كتاب تاريخ تشيع پژوهشگاه جلد دوم

19

152334

تاريخ و سيره پيامبر و ائمه 1

جزوه استاد عبدالمحمدي

20

152335

تاريخ و سيره پيامبر و ائمه 2

جزوه استاد عبدالمحمدي

21

152336

تاريخ اسلام در مصر و شام

جزوه +  كتابهاي تاريخ فاطميان+‌ مماليك +‌ ايوبيان چاپ پژوهشگاه

22

152337

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

كتاب تاريخ اسلام در مغرب نوشته آقاي ناصري طاهري + جزوه

23

152338

تاريخ اسلام در شبه قاره هند و …

كتاب تشيع در هند نوشته هاليستر + جزوه

24

152339

كليات‌تاريخ تمدن‌وفرهنگ اسلامي

كتاب تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي كاشفي + كتاب تاريخ و فرهنگ بهنيافر

25

152340

تاريخ آموزش در اسلام

جزوه تاريخ آموزش در اسلام استاد شانه چي

26

152341

تاريخ فرق اسلامي

كتاب آشنايي با مذاهب و فرق اسلامي نوشته رضا برنجكار

27

152342

وضع كنوني جهان اسلام

كتاب در حال چاپ + جزوه

28

152343

جنبش هاي فكري ديني معاصر

كتاب جنبش هاي فكري ديني معاصر استاد صاحبي +  كتاب جنبشهاي اسلامي معاصر نوشته احمد موثقي

29

152344

روش تحقيق در علوم اجتماعي

جزوه به نام درس +‌ كتاب روش تحقيق كيوي

30

152345

تاريخ مطالعات اسلامي در غرب

كتاب تاريخ مطالعات اسلامي در غرب آقاي الويري

31

152346

جغرافياي‌تاريخي‌كشورهاي‌اسلامي

كتاب جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي . جلد اول.  آقاي قره چانلو

32

152347

تاريخ نگاري در اسلام

كتاب تاريخنگاري در اسلام دكتر سجادي و عالم زاده +‌ كتاب علم تاريخ در گستره تمدن اسلامي استاد آيينه وند.

33

152348

مباني علم سياست

كتاب مباني علم سياست + جزوه

34

152350

متن خواني

كتاب منتخب النصوص التاريخيه نوشته آقاي كسايي

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *