مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.
سخن تاریخ و پایان نامه

 

چکيده

در اين تحقيق درباره شخصيت دختر پيامبر گرامي اسلام (صلی الله علیه و آله) که رسول الله (صلی الله علیه و آله) درباره آن فرمود: فاطمه (سلام الله علیها) از وجود من است آزار رساندن دخترم، به آزار رساندن من باشد و هر کسي که مرا آزار رسانده پروردگار را آزار رسانده است. در اين تحقيق سيماي حضرت فاطمه(س) در کتاب طبقات الکبري ابن سعد و معجم الکبير طبراني هست ولي غير از اينها هم از کتاب هاي ديگر نيز استفاده شده است .

اولا در اين تحقيق کليات و مفاهيم و معرفي مولف مورد نظر و کتابهاي آنان مختصراً بيان شده است و همچنين چند تا گفتارهايي نيز آورده ام و اولين گفتار درباره زندگي حضرت، ولادت و سيره حضرت و قبل از ورود به بحث حضرت، خيلي مختصر به پدر و مادر بزرگوار آن بانوي پرداختم و در ولادت و زندگي کامل حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دو دانشمندان بزرگ اهل سنت ابن سعد و طبراني پرداخته شده است و همچنين درباره کيفيت ولادت حضرت، که از وجود بهشتي دارد..سپس نام و القاب هاي حضرت را ذکر کرده ام و بعد از اين سيره فردي خانوادگي، عبادي، اجتماعي، سياسي پرداخته شده است و درسيره خانوادگي حضرت اول بحث درباره خواستگاران آن بانوي با کرامت سپس ازدواج دو معصوم مهريه حضرت و جهيزيه حضرت و بعد از آن فرزندان حضرت بحث شده است.

و سپس فضائل حضرت هم در آيات قرآني و هم در روايات آورده شده است.که خيلي مفصل توضيح داده شده است.

و همچنين در اين تحقيق درباره شهادت و علل و اسباب شهادت چطور به خانه ي حضرت هجوم و حمله کرده اند و خانه ي حضرت را آتش زدند و بعد از اين ماجراي ظلم و ستم به اين بانوي بزرگوار که مسلمانان تنها دختر رسول الله (صلی الله علیه و آله) را براي گريه کردن هم اجازه نداده اند و بعد از آن سن حضرت هنگام شهادت و وصيت هايي که حضرت داشته، آورده شده است. و در آخر تجهيز و تکفين و دفن حضرت بيان شده است.

فهرست مطالب

 

فصل اول: مفاهيم و کليات 2
گفتار اول: کليات 2
مقدمه 2
بيان مسئله: 3
سوال اصلي 3
سئوالهاى فرعى تحقيق 3
پيشينه تحقيق 3
فرضيه ها: 4
هدف تحقيق 4
ضرورت و اهميت تحقيق 4
نوآوری تحقيق 4
گفتار دوم: مفاهيم 5
الف: سيما: 5
ب: فاطمه 5
ج: واژه طبقات 5
معرفي دو مولف و کتابشان 6
الف: معرفى اجمالي زندگي ابن سعد و كتاب الطبقات الکبري‏ 6
1_ ارزش و اهميت کتاب طبقات‏ 8
2_ محتواي کتاب‏ 9
اساتيد 10
شاگردان 10
آثار و كتابهاى ابن سعد 11
وفات 11
ب: معرفي اجمالي از زندگاني طبراني و کتابش 12
1_ محتواي اين کتاب 12
2_ جايگاه اثر 13
اساتيد 14
شاگردان 14
آثار طبراني 15
وفات 16

 

فصل دوم: ولادت وسيره آن حضرت 18
گفتار اول: چگونگي ولادت حضرت در طبقات ابن سعد و معجم طبراني 18
الف: زندگي اجمالي از پدر گرامي حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) 18
‏ب: زندگي اجمالي مادر گرامي حضرت فاطمه زهرا ا(سلام الله علیها) 20
ج: ولادت حضرت فاطمه زهرا ا(سلام الله علیها) 22
نظريات علماء اهل سنت 22
دلائل علماء اهل سنت 24
بررسي دلايل آنان 24
نظر علماء شيعه 25
دلائل علماء شيعه 27
د: کيفيت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) 29
وجود بهشتي حضرت 31
گفتار دوم: اسماء، کنيت و لقب آن حضرت 33
الف: اسماء آن حضرت 33
فاطمه(سلام الله علیها) 33
ب: القاب آن حضرت 35
صديقه 35
مبارکه 38
زهرا(سلام الله علیها) 39
محدثه 40
زکيه و طاهره 42
راضيه و مرضيه: 42
بتول. 42
ج: کنيه آن حضرت 43
گفتار سوم: سيره فردي وخانوادگي آن حضرت 45
الف: شخصيت و سيره فردي آن حضرت 45
1_ حضرت فاطمه (سلام الله علیها) راستگوترين فرد 45
2_ زهد حضرت 45
3_ حجاب حضرت 46
الف: حجاب حضرت در مقابل شخص نابينا 46
ب: حقيقت زن 46
ج: بهترين چيز براي زن 47
د: اوج عفت و حجاب 47
4_ حياي حضرت 48
5_ صبر و بردباري حضرت 48
شخصيت روحاني و آسماني حضرت 49
1_ آمدن هديه ها از جنت براي حضرت 49
2_ مونس مخلوقات آسماني 51
3_ محافظت حضرت توسط فرشتگان 51
4_ هم صحبت شدن با فرشتگان 52
سيره عبادي حضرت 52
فلسفه عبادت و معنويت 53
اقسام عبادت 53
الف: شناختن معبود 53
ب: تجلي همه طرفه توحيد 54
ج: محبت معبود 54
1_ خوف آن حضرت در هنگام نماز 54
2_ شب زنده داري آن حضرت 56
3_ خضوع و خشوع آن حضرت 56
4_ اخلاص آن حضرت 57
5_ دعاي حضرت 58
ب: سيره خانوادگي آن حضرت: 60
1_خواستگاري حضرت 60
خواستگاران حضرت 61
روايات ابن سعد 61
روايات طبراني 63
2_ ازدواج حضرت 69
3_ انفاق حضرت شب عروسي 70
4_ مهريه حضرت 71
روايات ابن سعد 71
5_ جهيزيه حضرت 74
روايات ابن سعد و طبراني 75
6_ وليمه حضرت 77
روايات ابن سعد 77
روايات طبراني 77
7_ همسر داري حضرت فاطمه(سلام الله علیها) 78
8_ خانه داري و تقسيم کار با همسر 81
کار حضرت در منزل 81
تقسيم کار با همسر 81
تقسيم کار با کنيز 82
9_ فرزندان حضرت 82
روايات ابن سعد 82
1_ امام حسن (علیه السلام) 83
2_ امام حسين (علیه السلام) 85
3_ حضرت زينب (سلام الله علیها) 87
4_ ام کلثوم(سلام الله علیها) 89
5_ حضرت محسن (علیه السلام) 89
‏روايات طبراني 90
گفتار چهارم: سيره اجتماعي و سياسي حضرت 91
الف: سيره اجتماعي حضرت 91
1_ کمک نمودن مردم 91
دادن لباس عروسي 92
2_ آموزش احکام شرعي زنان 93
3_ بيان کردن معارف الهي 93
4_ حل اختلافات در مسائل ديني 94
ب: سيره سياسي حضرت 95
معني و مفهوم سياست 95
نگاه سياسي حضرت 95
سياست آن حضرت 95
1_ زمان پدر 95
2_ بعد از رحلت پدر 96
شکايت و انتقاد حضرت 98
الف: شکايت حضرت براي غصب فدک 98
ب: شکايت حضرت هنگام حمله ور شدن منزل 98
ج: شکايت هنگام به حرمتي به امام (علیه السلام) 99
د: شکايت از مردم خاموش 99
ھ : شکايت از خليفه اول و دوم 99

 

فصل سوم: فضائل آن حضرت 102
گفتار اول: فضائل حضرت در قرآن 102
1_ آيه تطهير 102
2_ آيه مباهله 117
3_ آيه مودت 119
4_ آيه اطعام 121
5_ سوره کوثر 122
6_ آيه خمس 122
7_ آيه صلوات 122
8_ سوره قدر 124
گفتار دوم: فضائل حضرت در روايات 125
حضرت بانوي جهانيان 125
غضب پروردگار، غضب فاطمه (سلام الله علیها) 125
بهترين زنان عالم 125
بانوي اهل بهشت 126
سرور زنان امت 126
محبت زياد 126
آزار پيغمبر خدا(صلی الله علیه و آله) 127
پاره تن پيامبر(سلام الله علیها) 127
رنجاندن حبيب خدا(سلام الله علیها) 128
خوشحالي نبي خدا(صلی الله علیه و آله) 128
مقام فاطمه (سلام الله علیها) 129
حرمت آتش بر فاطمه (سلام الله علیها) 129
بانوان بهشتي 129
علم حضرت 130
وسيع بودن علم حضرت 130
منبع علم حضرت 131
شبيه ترين فرد به پيامبر خدا(صلی الله علیه و آله) 131
واسطه بودن حضرت 132
حجت خدا بودن حضرت 133
حضرت فاطمه(سلام الله علیها)، صراط مستقيم 134
حضرت فاطمه(سلام الله علیها) حبل الله 135
. حضرت فاطمه (سلام الله علیها) گواه بر مخلوق 135
حضرت فاطمه (سلام الله علیها) کلمه الله: 136
حديث ثقلين 136
اهل بيت امان امت 137
حضرت مادر پدرش 137
مقام حضرت در محشر 137
فاطمه (سلام الله علیها) روز قيامت 138
حضرت مصداق معدن الرساله 139
جنگيدن با پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) 139
کشتي نجات 139

 

فصل چهارم: شهادت آن حضرت 141
زمان حيات 141
روايات ابن سعد و طبراني: 141
تاريخ شهادت حضرت 143
علل شهادت حضرت 143
1_ غم و اندوه رحلت پدر گراميش 143
2_ ضرب عمر 144
3_ شلاق هاي قنفذ 144
4_ شکستن پهلوي حضرت 145
5_ عداوت و دشمني 145
6_ بي حرمتي به خانه وحي 146
7_ آتش زدن خانه 146
8_ فشار در و ديوار 147
لعن و نفرين شدگان 147
بي حرمتي خانه حضرت 148
هجوم به خانه حضرت در نگاه اهل سنت 149
آتش زدن خانه، نگاه اهل سنت 151
غمگيني حضرت 153
زيارت قبور شهداء 153
گرفتن حق 154
ندادن حق به حضرت 154
عدم اجازه گريه حضرت 155
ميراث پدر حضرت 156
وصيت حضرت 160
سن حضرت هنگام شهادت 160
عدم رضايت فاطمه(سلام الله علیها) 161
غسل حضرت 163
کفن حضرت 164
نوشتن شهادت برکفن 165
کافورحضرت 165
نماز برحضرت 165
منع شدگان در مراسم حضرت 166
امتياز ويژه براي حضرت 167
دفن حضرت 167
راز شبانه دفن حضرت 168
دفن کنندگان حضرت 169
مکان دفن حضرت 170
نتيجه 170
منابع 172

 

نتيجه
در اين پايان نامه درباره زندگي حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دو دانشمندان بزرگ اهل سنت ابن سعد و سليمان بن احمد طبراني پرداخته شده است و درباره ولادت حضرت ابن سعد گفته، حضرت هنگامي متولد شده است که قريش مکه را بازسازي مي کرده اند و اين پنج سال قبل از بعثت پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بوده و طبراني گفته ولادت حضرت هفت سال و شش ماه قبل از بعثت بوده ولي تمام علماء شيعه معتقد هستند که حضرت بعد از بعثت رسول الله (صلی الله علیه و آله) متولد شده است.و همه اينها به حرف هاي خود دليل آورده اند.

درباره کيفيت ولادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها)، طبراني نوشته هنگامي که جبرئيل، حبيب خدا (صلی الله علیه و آله) را به معراج برد و رسول الله (صلی الله علیه و آله) آنجا رطب بهشتي را تناول نمود. آن رطب تبديل به نطفه در صلب پيغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) شد، اما ابن سعد کيفت ولادت حضرت را بيان نکرده است

نام حضرت فاطمه (سلام الله علیها) هست و هر دو مولف اين نام را ذکر کرده اند و علت هاي نام گذاري حضرت خيلي زياد بيان شده است. اما برخي از القاب هاي حضرت را ذکر کرده اند.
بعداً در اين تحقيق سيره فردي، خانوادگي، عبادي، اجتماعي، سياسي ذکر کرديم. فقط دو تا عنوان از مصاديق سيره فردي حضرت، حجاب و صبر و بردباري حضرت را نام مي بريم و سپس خوف و شب زنده داري حضرت از مصاديق عبادي مي باشد.

در سيره خانوادگي حضرت اول بحث درباره خواستگاران آن بزرگوار هست که ابن سعد روايات زيادي را نقل کرده است اما طبراني فقط دو تا روايت را آورده است.

پس از خواستگاري حضرت ازدواج دو معصوم حضرت علي (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) مي باشد که عقد ازدواج اين دو معصوم در آسمان به دستور پروردگار انجام شد.و درباره مهريه حضرت هر دو صاحب کتاب نظريه مشترکي دارند که مقدار مهريه حضرت چهار صد و هشتاد درهم مي باشد ولي طبراني يک روايت ديگري را که چهار صد مثقال نقره بيان کرده است.

جهيزيه و وليمه را هم هر دو صاحب اين دو کتاب ذکر کرده اند. بعد از ازدواج آن دو معصوم بحث درباره فرزندان آن حضرت هست که ابن سعد چهار تا فرزند حضرت را نام برده و در يک جا نام حضرت محسن را ضمناً بيان کرده هنگامي که فرزندان هارون را ذکر کرده است اما طبراني دو تا فرزند حضرت را ذکر کرده است.

در اين تحقيق فصل سوم درباره فضائل حضرت هم در آيات قرآني و هم در روايات آورده شده است.

و آخرين فصلي که در اين تحقيق آورده شده درباره شهادت و علل و اسباب شهادت چطور به خانه ي هضرت هجوم و حمله کرده اند و خانه ي حضرت را آتش زدند و بعد از اين ماجرا ظلم و ستم اين قدر شديد بود که مسلمانان تنها دختر رسول الله (صلی الله علیه و آله) را براي گريه کردن هم اجازه نداده اند و هنگام شهادت حضرت سن آن بانوي دو عالم و وصيت هايي که حضرت داشته آورده شده است. و در آخر تجهيز و تکفين و دفن حضرت هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *