مجتمع آموزش عالی تاریخ سیره و تمدن اسلامی
جستجو
Close this search box.

 تاریخ تمدن اسلامی در دوره معاصر:

احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه علمی – فرهنگی

احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه علمی – اجتماعی

احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه اقتصادی

علوم اسلامی در جهان اسلام دوره معاصر

علوم انسانی در جهان اسلام در دوره معاصر

تشکیلات و نهاهای اجتماعی با تأکید بر مدیریت

نهادهای بین المللی اسلامی در دوره معاصر

نهادهای حکومتی مسلمان در دوره معاصر

نهادهای آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسلامی

 

عنوان درس

احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه علمی – فرهنگی

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:5

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

کشف توانایی تمدن اسلامی در احیاء و بازسازی در حوزه علمی-فرهنگی

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

آشنایی دانش پژوه با مهم ترین مباحث در زمینه احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه علمی-فرهنگی،نقادی آرای مختلف در این زمینه و تلاش  برای مفهوم سازی یا عرضه نظریه پردازی جدید بر اساس آموزه های اسلامی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

ارائه مباحث پایه و چارچوب های کلان درس از سوی استاد و عرضه یافته های مطالعاتی در یک یا چند سرفصل توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد و نقد،گفتگو و مباحثه در باره آن ها 

 

 

 

  سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

 تأملی در مفهوم و ضرورت احیاء و بازسازی

سیر تاریخی احیاء و بازسازی

چارچوب  های نظری در تحلیل موضوع بحث و رهیافت منتخب

اصول و مبانی احیاء و بازسازی در حوزه علمی-فرهنگی

مراحل احیاء و بازسازی در حوزه علمی-فرهنگی

جایگاه آموزش در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در …

نقش احیای علم و فرهنگ در بازسازی تمدن اسلامی در…

نقش جنبش نرم افزاری و تولید علم و فرهنگ در…

چگونگی مواجهه با دو رویه تمدن غرب ؛علم و فساد

تجدید حیات تمدن اسلامی در عصر کنونی                                             قواعد تمدن سازی در تمدن آینده اسلامی                                             دورنمای تمدن اسلامی پس از احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در …

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

نقد آرای احیاء و بازسازی تمدن اسلامی؛مستشرقین و شرقیان

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

بازتولید و بازکاوی قواعد و شرایط تمدن سازی اسلامی و عرضه آن در حوزه علمی- فرهنگی

 

 

 

   منابع درس

 

گلبرگ امین؛مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ(تهران:نگین سبز،1388)

 

گروه مؤلفان،نهضت علمی و فرهنگی از نگاه امام خمینی(قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1386.

 

علی اصغر حلبی،بررسی هایی چند در فرهنگ و علوم عقلی اسلامی(تهران:اساطیر،1382)

 

آرنولد توین بی،تاریخ تمدن،ترجمه یعقوب آژند(تهران::مولی،1366)

 

ذبیح الله صفا،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم(تهران:حمید،1388)

 

مصطفی صادقی،آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،1388)

 

علیرضا آزاد،نقش تمدن اسلامی در رنسانس عقلی اروپا(تهران:باوران،1389)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

 

عنوان درس

احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه علمی – اجتماعی

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:6

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

کشف ظرفیت های تمدن اسلامی در احیاء و بازسازی در حوزه علمی-اجتماعی

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

آشنایی دانش پژوه با مهم ترین مباحث در زمینه احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه علمی-اجتماعی،نقادی آرای مختلف در این زمینه و تلاش  برای مفهوم سازی یا عرضه نظریه پردازی جدید بر اساس آموزه های اسلامی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

ارائه مباحث پایه و چارچوب های کلان درس از سوی استاد و عرضه یافته های مطالعاتی در یک یا چند سرفصل توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد و نقد،گفتگو و مباحثه در باره آن ها 

 

  

 

  سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

بررسی تعاریف و ارائه تعریف منتخب

ضرورت های موضوع و تحدید حدود آن

چارچوب ها در موضوع بحث و رهیافت منتخب

حوزه علمی-اجتماعی تمدن اسلامی،اصول و اهداف

مراحل و گام ها در احیاء و بازسازی در حوزه علمی-اجتماعی

جایگاه علوم و مردم(علوم اجتماعی) در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی 

نقش علم و ساخت فرهنگ اجتماعی در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی 

بررسی نقش علم،نهادهای اجتماعی زیر در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی احزاب سیاسی،نهادهای مردم نهاد،مساجد،حسینیه ها،انجمن ها،هیأت ها و …

جهانی شدن حوزه علم و اجتماع و تأثیر بر در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی 

بررسی وضع موجود و مطلوب علم و اجتماع در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی

ضرورت های تجدید تمدن اسلامی در حوزه علمی- اجتماعی

قواعد تمدن سازی اسلامی در حوزه علمی-اجتماعی

دورنمای تمدن اسلامی پس از احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در …

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

نقد آراء اندیشمندان دراحیاء و بازسازی تمدن اسلامی مناسب

 

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

بازتولید و بازکاوی قواعد و شرایط تمدن سازی اسلامی و عرضه آن در حوزه علمی- اجتماعی

 

  

 

   منابع درس

 

حبیب الله بابایی،تمدن و تجدد در اندیشه معاصر عرب(تهران:پژهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1390)+علی اکبر ولایتی،پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از رکود تا بیداری(تهران:وزارت امورخارجه،1387)+حامد فتح علیانی،درآمدی بر تاریخ اجتماعی تمدن اسلامی(تهران،رشید،1390)+ابوتراب سیه پوش، بیت الحکمه و نقش آن در تحول علوم و پیشرفت تمدن اسلامی+ (تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،بی تا)

 

ویل دورانت،تاریخ تمدن،ترجمه حمید عنایت(آموزش انقلاب اسلامی،1370)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

 

 

عنوان درس

 

 

 

 

 

 

 

احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه اقتصادی

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:7

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

پی بردن به توانمندی های تمدن اسلامی در احیاء و بازسازی در حوزه اقتصادی

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

آگاهی دانش پژوه با مهم ترین مباحث در زمینه احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه اقتصادی،نقادی آرای مختلف در این زمینه و تلاش  برای مفهوم سازی یا عرضه نظریه پردازی جدید بر اساس آموزه های اسلامی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

ارائه مباحث پایه و چارچوب های کلان درس از سوی استاد و عرضه یافته های مطالعاتی در یک یا چند سرفصل توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد و نقد،گفتگو و مباحثه در باره آن 

 

 

 

   سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

کلیات، تعاریف،تاریخ و جغرافیای اقتصادی کشورهای اسلامی

اهمیت و ضرورت احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه اقتصادی

چارچوب ها در موضوع بحث و رهیافت منتخب

جایگاه تجارت، تولید و کار اقتصادی در فرهنگ اسلامی

مقایسه نسبت و نقش عقب ماندگی اقتصادی در احیاء و بازسازی تمدنی

اصول و اهداف اقتصادی مؤثر در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی

دولت ،نظام  و جهت گیری های اقتصادی در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی

نسبت احیاء و بازسازی تمدن اسلامی و نهادهای ملی،پولی و …

 کارکرد فرهنگ اقتصادی دراحیاء و بازسازی تمدن اسلامی

تأثیرات متقابل یا یک سویه اقتصاد جهانی در تمدن سازی دینی

بررسی توصیفی وضع موجود اقتصادی و تولیدی کشورهای مسلمان

ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بازسازی اقتصادی تمدن اسلامی

وضع مطلوب اقتصادی در فرایند تمدن سازی کشورهای مسلمان

قواعد تمدن سازی اسلامی در حوزه های مختلف اقتصادی

مراحل در احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در حوزه اقتصادی

دورنمای تمدن اسلامی پس از احیاء و بازسازی تمدن اسلامی در …

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

نقد رویکردهای مادی وضع موجود اقتصادی در دول اسلامی و پیامدها

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

بازتولید و بازکاوی قواعد و شرایط تمدن سازی اسلامی و عرضه آن در حوزه اقتصادی

 

 

 

   منابع درس

 

اکبر ساداتی،هم افزایی(جهاد اقتصادی) از دیدگاه فرهنگ و تمدن اسلامی(تهران:توسعه علوم،1390)+جلال درخشه و همکاران، پویای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران( تهران:دانشگاه امام صادق(ع) 1390)+هابسون،جان. ام.ریشه های شرقی تمدن غرب، ترجمه مسعود رجبی( تهران:دانشگاه تهران ، 1387)+مجموعه مقالات همایش کنفرانس چهارجانبه میراث تمدن های کهن( تهران،وزارت امورخارجه، 1380)+مرتضی مطهري، خدمات متقابل ايران و اسلام(تهران:صدرا، 1361)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

عنوان درس

 

علوم اسلامی در جهان اسلام دوره معاصر

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:12

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

آشکارسازی وجه الهیاتی علوم اسلامی در جهان اسلام و نقش آن در تاریخ تمدن اسلامی

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

آشنا کردن دانش پژوه با اساسی ترین مباحث در مورد علوم اسلامی در جهان اسلام دوره معاصر،نقد آرای متنوع در این زمینه و کوشش برای مفهوم سازی یا عرضه نظریه پردازی جدید بر اساس آموزه های اسلامی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

ارائه مباحث پایه و چارچوب های کلان درس از سوی استاد و انعکاس یافته های مطالعاتی در یک یا چند سرفصل توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد و نقد،گفتگو و مباحثه در باره آن ها 

 

 

 

   سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

تأملی در مفهوم علوم اسلامی و جهان اسلام

قلمرو تاریخی و جغرافیایی دوره معاصر

علوم اسلامی؛ پیوند دوره قدیم و جدید

چارچوب  های نظری و رهیافت منتخب

رهیافت روش شناسی در علوم اسلامی

جایگاه علم و دانش در آیات و روایات اسلامی

وضعیت موجود علوم اسلامی در دنیای معاصر

علل افول علوم اسلامی در دنیای معاصر

حوزه و نتایج تأثیر علوم اسلامی در دوره معاصر

وضع مطلوب علوم اسلامی در دوره معاصر

عوامل و ابزار دستیابی به وضع مطلوب

جایگاه دین در رشد و بالندگی علوم اسلامی

سهم شیعه در علوم اسلامی معاصر

نقش تزکیه در بالندگی و پایداری علوم اسلامی

علم اسلامی؛ تنها راه تمدن سازی اسلامی

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

نقد نفوذ رویکردهای مادی به علوم اسلامی و کاهش نقش تزکیه در آن

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

مفهوم سازی جدید از علوم اسلامی و نقش آن در تمدن سازی دینی

 

  

 

   منابع درس

 

احمد آرام،علم در اسلام(تهران:سروش،1366)

 

محمدرضا حکیمی،دانش مسلمین(تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1357)

 

عبدالحسین زرکوب،کارنامه اسلام(تهران:امیرکبیر،بی تا)

 

گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب،ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی(علمی،1334)

 

سیدحسین نصر،علم و تمدن در اسلام،ترجمه احمد آرام(تهران:خوارزمی،1359)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

 

 

عنوان درس

 

علوم انسانی در جهان اسلام در دوره معاصر

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:13

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

آشکارسازی وجه غیرالهیاتی علوم انسانی در جهان اسلام و نقش آن در کجروی ها در تمدن اسلامی

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

انتقال برجسته ترین مباحث در مورد علوم انسانی در جهان اسلام دوره معاصر،نقد آرای متعدد در این زمینه و تلاش برای ارائه مفهوم نو و عرضه نظریه پردازی تازه  بر اساس آموزه های اسلامی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

عرضه مباحث پایه و چارچوب های کلان درس از سوی استاد و انعکاس یافته های مطالعاتی در یک یا چند سرفصل توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد و نقد،گفتگو و مباحثه در باره آن ها 

 

 

 

  سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

چیستی مفهوم علوم انسانی،اهمیت و ضرورت آن

چارچوب های نظری در موضوع بحث و رهیافت منتخب

نقش علوم انسانی در توسعه و پیشرفت تمدنی و فرهنگی

بررسی جایگاه توسعه علوم انسانی در دوره های تاریخی اسلامی

روش شناسی علوم انسانی در کشورهای مسلمان

دلایل رویکرد گسترده به علوم انسانی در تاریخ مسلمانان

وضعیت فعلی علوم انسانی اسلامی،بررسی زمینه ها و دلایل

آسیب شناسی علوم انسانی در حهت گیری های مادی

جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی دول اسلامی،بسترها و علل

ترسیم وضع مطلوب علوم انسانی جهت ایجاد توسعه اسلامی

ظرفیت های بالفعل و بالقوه علوم انسانی اسلامی در نوسازی

اصول ثابت و متغییر تمدن سازی در حوزه های علوم انسانی

مراحل و گام ها نوسازی و بازسازی تمدن اسلامی درعلوم انسانی

جهانی شدن علوم و تأثیرات آن بر حوزه های مختلف علوم انسانی

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

موانع توسعه علوم انسانی در جهان اسلام و ضرورت ارتقای آن

 

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

مفهوم سازی و نظریه پردازی در دورنمای جایگاه علوم انسانی در آینده ملل و دول مسلمان

 

 

 

 منابع درس

 

هادي خاتمي بروجردى، تاريخ تمدن اسلام و عرب : نقد و تحليل (تهران: کتابخانه صدر، 1368)

 

محمد امین قانعی راد، جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران (دوره اسلامی) (تهران:  مركز پژوهش و نشر فرهنگی، ۱۳۷۹)

 

با همكاری جمعی از دانشوران ایرانشناس اروپا، تاریخ تمدن ایران (تهران: گوتنبرگ ،۱۳۷۷)

 

هانري ماسه، تاريخ تمدن ايران، ترجمه جواد محيى (تهران: گوتنبرگ، 1339)

 

محمود زنجانى، تاريخ تمدن ايران باستان (تهران: آشيانه كتاب، 1380)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

 

 

عنوان درس

 

تشکیلات و نهاهای اجتماعی با تأکید بر مدیریت

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:14

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

هویداسازی ماهیت و سرشت تشکیلات و نهاهای اجتماعی با تأکید بر مدیریت در جهان اسلام

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

انعکاس مباحث و مسائل مهم در زمینه تشکیلات و نهادهای اجتماعی با تأکید بر مدیریت،ارزیابی افکار مختلف در این مورد و فعالیت برای ارائه مفهوم تازه و عرضه نظریه پردازی نوین بر اساس آموزه های اسلامی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

طرح مسائل بنیادی و چارچوب های کلی درس از سوی استاد و ارائه دستاوردهای مطالعاتی در یک یا چند سرفصل توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد و نقد،گفتگو و مباحثه در باره آن ها 

 

   سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

تعریف و ضرورت تشکیلات و نهادهای اجتماعی

قلمرو مفهومی و جغرافیایی و تاریخی موضوع

روند تاریخی  تشکیلات و نهاهای اجتماعی با تأکید بر مدیریت

چارچوب ها نظری و رهیافت منتخب در تحلیل تشکیلات و…

انواع و طبقه بندی تشکیلات و نهاهای اجتماعی و مدیریت آن

سازمان،ساختار تشکیلات و نهاهای اجتماعی  با رویکرد مدیریتی

نظام اداری و سیستم مالی در تشکیلات و نهاهای اجتماعی

تغییرات مدرن مدیریت و ساختار تشکیلات و نهاهای اجتماعی و تأثیرات آن

لزوم بومی سازی تشکیلات و نهاهای اجتماعی با تأکید بر مدیریت آن

توسعه و کاربست قدرت اجتماعی در بازنگری نهادهای اجتماعی و نهادسازی

ظرفیت های بالفعل و بالقوه جهان اسلام در تأسیس نهادها و مدیریت دینی

آسیب های جهانی شدن بر  تشکیلات و نهاهای اجتماعی و مدیران

بررسی موردی؛ هیأت های مذهبی، قرض الحسنه های محلی،شوراهای محلی،مؤسسات خیریه و …در قدیم و جدید

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

موانع توسعه علوم انسانی در جهان اسلام و ضرورت ارتقای آن

 

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

مفهوم سازی یا نظریه پردازی نقش دین در اصلاح ایده ها،ساختارها و برنامه های نهادسازی اسلامی

 

  

 

  منابع درس

 

جیمز وینستن مارین،جهت ها و حرکت با اندیشه اسلامی در تمدن اسلامی،ترجمه مجدالدین کیوانی(تهران:جیحون،1387

 

موسی نجفی،تمدن برتر؛نظریه تمدنی بیداری اسلامی و طرح عالم دینی(تهران:آرما،1390)

 

عبدالرئوف رضایی(نقش جنگ های صلیبی در انتقال تمدن اسلامی به غرب(قم:مرکز جهانی علوم اسلامی،1388)

 

آرنولد توین بی،تاریخ تمدن،ترجمه یعقوب آژند(تهران::مولی،1366)

 

ویل دورانت،تاریخ تمدن،ترجمه حمید عنایت(آموزش انقلاب اسلامی،1370)

 

عبدالعلی قوام،نقد نظریه های نوسازی و توسعه سیاسی(تهران:دانشگاه شهید بهشتی،1374)

 

مهدي پازوكي، بن‌بست توسعه در جهان سوم( تهران: بي‌نا، 1368)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

عنوان درس

 

نهادهای بین المللی اسلامی در دوره معاصر

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:15

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

نمایاندن هویت واقعی و پنهان نهادهای بین المللی اسلامی در دوره معاصر

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

انعکاس کلیات مربوط به نهادهای بین المللی اسلامی در دوره معاصر و بررسی مهم ترین آن ها و نیز،نقادی کاستی ها و برحستگی ها و ارائه مفهومی تازه از این نهادها بر مبنای الگوهای دینی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

به میان آوردن کلیات نهادهای بین المللی اسلامی در دوره معاصر،بررسی نهادهای مهم اسلامی توسط استاد،نقد وضع موجود و گفتگوی علمی جهت عرضه وضع مطلوب اسلامی توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد

 

 

 

  سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

تعریف و ضرورت نهادهای بین المللی اسلامی

نهادهای بین المللی؛حوزه تاریخی و جغرافیایی

تاریخچه شکل گیری و تداوم نهادهای بین المللی

چارچوب  های نظری در تحلیل نهادهای بین المللی و رهیافت منتخب

نهادهای بین المللی؛ساختار،اهداف،عملکردها

بررسی موردی چند نهاد و سازمان بین المللی اسلامی از جمله:سازمان کنفرانس اسلامی،اتحادیه عرب،سازمان همکاری های اسلامی،آیسسکو؛سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی،اتحادیه سازمان های اسلامی،اتحادیه مسلمانان آمریکایی،اتحادیه سازمان های اسلامی اروپا،اتحادیه مسلمانان آمریکای لاتین،اتحادیه مسلمانان هند،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی،دی هشت(Developing Eightجمعیت دفاع از ملت فلسطین،شورای همکاری خلیج فارس و بانک توسعه اسلامی

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

نهادهای بین المللی با مشارکت مسلمانان؛سازمان وحدت آفریقا،جنبش عدم تعهد،آ.سه.آن و … ؛آسیب شناسی

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

مفهوم سازی نقش اسلام در اصلاح ساخت،هدف و عملکرد نهادهای بین المللی اسلامی

 

 

 

   منابع درس

 

کلود، روابط بین الملل؛نهادهای روابط بین الملل،ترجمه هدایت الله فلسفی(تهران:نشرنو،1368)

 

محمدحسن خانی، سازمان‌های بین‌المللی از تئوری تا عمل: گذشته، حال و آینده(تهران:امام صادق(ع)، 1385)

 

آرنولد توین بی،تاریخ تمدن،ترجمه یعقوب آژند(تهران::مولی،1366)

 

عباس احمدی و بهار احمدی،سازمان کنفرانس اسلامی؛ابعاد و ساختار حقوقی(تهران:مدیران،1389)

 

اطهره السادات مهدوی،سازمان کنفرانس اسلامی(تهران:نزدیک،1388)

 

محمدجواد شوشتری،کاستی ها و بایستی های فرهنگی جهان اسلام؛سازمان کنفرانس(امیرکبیر،1383)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

 

 

عنوان درس

 

نهادهای حکومتی مسلمان در دوره معاصر

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:16

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

نمایاندن حقایق ذاتی نهادهای حکومتی مسلمان در دوره معاصر

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

انعکاس کلیات مربوط به نهادهای حکومتی اسلامی در دوره معاصر و بررسی مهم ترین آن ها و نیز،نقادی کاستی ها و برحستگی ها و ارائه مفهومی تازه از این نهادها بر مبنای الگوهای ارزشی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

مطرح کردن کلیات نهادهای حکومتی اسلامی در دوره معاصر،بررسی نهادهای مهم اسلامی توسط استاد،نقد وضع موجود و گفتگوی علمی به منظور عرضه وضع مطلوب اسلامی توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد

 

 

 

  سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

نهادهای حکومتی مسلمان؛تعاریف و ضرورت ها

سیر تاریخی تکوین نهادهای حکومتی،سیاسی و مدنی

چارچوب  های نظری در تحلیل نهادهای حکومتی و رهیافت منتخب

بررسی چند نهاد حکومتی: نهاد دین و روحانیت،نهاد سلطنت،دربار و شاهزادگان،نهاد دولت و انواع نظام های سیاسی و …

سایر نهادهای حکومتی: قوه مجریه و نهادهای اجرایی ، قوه مقننه و نهادهای قانون گذاری، قوه قضائیه و نهادهای دادرسی،احزاب و گروه های سیاسی،گروه های ذی نفوذ و فشار،مطبوعات و رسانه های سیاسی،نیروهای مسلح و سیاست،روشنفکران و نخبگان دولتی،نهادهای پولی،مالی و اقتصادی،نهادهای نظارتی و بازرسی،نهادهای مشورتی و شورایی،نهادهای مردم نهاد حکومتی،نهادهای غیرانتفاعی حکومتی،نهادهای دینی و تبلیغی و ..

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

آسیب شناسی وضعیت فعلی نهادهای حکومتی مسلمان در دوره معاصر

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

بازتولید مفهوم نوینی از نهادههای حکومتی در دوره معاصر

 

 

 

   منابع درس

 

  حامد فتح علیانی،درآمدی بر تاریخ اجتماعی تمدن اسلامی(تهران،رشید،1390)

 

مرتضی مطهري، خدمات متقابل ايران و اسلام(تهران:صدرا، 1361)

 

عبدالحسین زرکوب،کارنامه اسلام(تهران:امیرکبیر،بی تا)

 

عبدالعلی قوام،نقد نظریه های نوسازی و توسعه سیاسی(تهران:دانشگاه شهید بهشتی،1374

 

محمدجواد شوشتری،کاستی ها و بایستی های فرهنگی جهان اسلام؛سازمان کنفرانس(امیرکبیر،1383)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

 

عنوان درس

 

نهادهای آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسلامی

 

 

 

مقطع: سطح4

کد درس:17

نوع درس: تخصصی

نوع واحد:نظری

تعداد واحد نظری: 1

 

تعداد واحد عملی: 1

نیاز به پیشنیاز: ندارد.

نام درس پیشنیاز:

 

 

 

ساختار

 

شرح درس(چیستی= هستی شناسی)

جستجوی طبیعت درونی نهادهای آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسلامی

هدف درس(چرایی= معرفت شناسی)

آشناسازی دانش پژوهان از کلیات نهادهای آموزشی و پژوهشی در کسورهای اسلامی و مطالعه برجسته ترین مسائل آن و به علاوه،نقادی کامیابی ها و ناکامی ها به منظور و ارائه مفهومی تازه از این نهادها بر مبنای الگوهای ارزشی

شیوه ارائه(چگونگی = روش شناسی)

مطرح کردن کلیات نهادهای آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسلامی و مطالعه مسائل عمده آن ها توسط استاد،نقد وضع موجود و گفتگوی علمی به منظور عرضه وضع مطلوب اسلامی توسط دانش پژوه با راهنمایی استاد

 

 

 

  سرفصل

 

سطوح

موضوعات

مقدمات/دانشی/مقام فهم/سکولاریستی

سطح انتخابی:فهم

چیستی مفهوم  و ضرورت نهادهای آموزشی و پژوهشی

قلمرو جغرافیایی نهادهای آموزشی و پژوهشی

سیر تاریخی تکوین نهادهای آموزشی و پژوهشی

چارچوب  های نظری در تحلیل نهادها و رهیافت منتخب

وظایف و مأموریت ها نهادهای آموزشی و پژوهشی

نهادهای آموزشی و پژوهشی،اعتبار جهانی

تأثیرگذاری در سطح ملی،فراملی و در عرصه جهانی

تعامل و تقابل نهادهای علمی اسلامی با موارد مشابه جهانی

بررسی نهادهای آموزشی قدیم و جدید؛نظامیه بغداد،بیت الحکمه ها،مساجد جامع،جامعه الازهر مصر،حوزه علمیه قم،حوزه علمیه نجف،مدرسه زیتونیه تونس،جامع قرویین فاس مراکش،جامعه المصطفی و …

بررسی نهادها و مراکز پژوهشی؛پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،بنیاد دائره المعارف اسلامی،دانشنامه جهان اسلام،مجمع تقریب مذاهب اسلامی

 مطالعه موردی؛ حوزه علمیه قم با تأکید بر وجه شیعی

متون /مهارتی/مقام نقد/بومی سازی

سطح انتخابی:نقادی

نقد ساختارفعلی نهادهای آموزشی و پژوهشی در کشورهای اسلامی

 

نتایج/بینشی/ مفهوم/اسلامی سازی

سطح انتخابی:مفهوم سازی

تلاش برای ارائه الگوی جدید به منظور دستیابی به  ساختار مطلوب  

 

 

 

 

   منابع درس

 

  عبدالرحیم غنیمه،تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی،ترجمه نورالله کسائی(تهران:دانشگاه تهران،1372)

 

احمد شبلی،تاریخ آموزش در اسلام،ترجمه محمدحسین ساکت(تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بی تا)

 

علی اکبر ولایتی،نقش شیعه در فرهنگ اسلامی(تهران:امیرکبیر،1389)

 

منیرالدین احمد،نهاد آموزش اسلامی،ترجمه محمدحسین ساکت(تهران:نگاه معاصر،1384)

 

مرتضی مطهري، خدمات متقابل ايران و اسلام(تهران:صدرا، 1361)

 

عبدالحسین زرکوب،کارنامه اسلام(تهران:امیرکبیر،بی تا)

 

 

 

روش ارزیابی

 

ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

پروژه و …

+ (  5نمره)

+ ( 0 نمره)

+ ( 8 نمره)

+ (7 نمره)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *