سایت ها و نرم افزارها

معرفی چند نرم افزار

نرم افزارنرم افزار ضامن غریبان :این نرم افزار با هدف انتشار معارف و معرفی امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)توسط تیم نرم افزاری سایت انجمن گفتگوی دینی اسک دین تولید شده استاین نرم افزار شامل 8 بخش به شرح ذیل می باشد

سایت ها و ویژه نامه ها رضوی

ویژه نامه مکلوت هشتمویژه نامه میلاد امام رضا سایت تبیان زنجانhttp://tebyan-zn.ir/papers/subpapers.aspx?id=208&category=cf ویژه نامه مهر هشتم ( سال 90)http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=182495 وِیژه نامه ستاره هشتم (سال 89)http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=140627