پایان نامه های منتشر شده

آسیب شناسی تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر

معرفی کتاب:  آسیب شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه های سید حسین نصر کتاب مذکور که توسط سیدعلیرضا عالمی به رشته تحریر در آمده از سوی مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) در سال 1389 در تیراژ 2000 و در 208 صفحه به چاپ رسیده است.نویسنده با این نگرانی