منابع آزمون ها

منابع و متون امتحاني دروس عمومي و تخصصي رشته تاريخ اسلام (ويژه غير حضوري و ارتقايي)

    كد درس موضوع درس نام متن (كتاب و جزوه) 1 112311 تاريخ تحليلي صدر اسلام كتاب تاريخ اسلام استاد پيشوايي 2 112312 تاريخ اسلام 2 كتاب تاريخ تشيع انتشارات پژوهشگاه / جلد اول 3 112315 اشنايي با تاريخ و فرهنگ ايران جزوه تاريخ و فرهنگ ايران استاد مستقيمي

منابع آزمون دکتری تاریخ اهل بیت

ردیف موضوع درسی منبع درسی آدرس دقیق منبع درسی، مؤلف، صفحات، جلد و … 1     تاریخ پیامبر موسوعه التاریخ الاسلامی یوسفی غروی 2 تاریخ اهلبیت 1. سیره الائمه الاثنی عشر 2. الحیاه السیاسیه للامام الرضا 3. اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری 1. هاشم معروف

منابع آزمون دکتری تاریخ تشیع

    ردیف موضوع درسی منبع درسی آدرس دقیق منبع درسی، مؤلف، صفحات، جلد و … 1     مستشرقان و  تشیع دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی   آندره نیومن، انتشارات موسسه شیعه شتاسی 2 تاریخ تشیع 1. تجارب الامم 2. تاریخ تشیع در ایران 1. مسکویه از جلد

منابع آزمون دکتری تاریخ تمدن

منابع دکتری تاریخ تمدن         ردیف موضوع درسی منبع درسی آدرس دقیق منبع درسی، مؤلف، صفحات، جلد و … 1     شیعه و تمدن اسلامی تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام سید حسن صدر 2 نهادهای اموزشی 1. تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی 2. مدارس و دانشگاههای اسلامی و